بازخورد مشتریان

کشور عراق

مشتری خوب ما از کشور عراق شهر کربلا ، جناب آقای دعمی که سرکه چوب را جهت اصلاح خاک و درختان میوه و مرکبات استفاده نمودند . نتیجه استفاده از محصولات شاهکار طبیعت را در ویدئو ارسالی ایشان مشاهده میفرمایید.

ویدئو ارسالی مشتری ما از کشور عراق

کشور عراق

مشتری خوب ما از کشور عراق از شهر دعوم ، جناب آقای دعمی که سرکه چوب را جهت اصلاح خاک و درختان میوه و مرکبات استفاده نمودند . نتیجه استفاده از محصولات شاهکار طبیعت را در ویدئو ارسالی ایشان مشاهده میفرمایید.

ویدئو ارسالی مشتری ما از کشور عراق

شهرداری نیشابور

 

 

شهرداری نیشابور یکی دیگر از مشتریان خوب ما که سرکه چوب را جهت اصلاح خاک استفاده نمودند .

شهرداری نیشابور